NASI SZKOLENIOWCY

mgr Beata Melaniuk

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR).
Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zajmuję się:
depresją
zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna)
zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria)
zespołem stresu pourazowego (PTSD)
zespołem Aspergera
Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

Pokaż więcej

mgr Aneta Maliszewska

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na UW, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyłam szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z rodzin alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe uzyskałam w trakcie 2-letniego stażu i pracy w Stowarzyszeniu Aslan, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz organizacjach działających na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet na różnych etapach swojego życia (ciąża, macierzyństwo, rozwój zawodowy, kłopoty małżeńskie, rozwód)
Aktualnie pracuję w Specjalistycznej Poradni MOP, gdzie prowadzę: terapią indywidualną, terapię grupową, warsztaty dla młodzieży- towarzysząc młodym osobom w pełnym aspekcie spotykających ją trudności. Współpracuję z rodzicami nastolatków wspierając ich i edukując oraz prowadzę warsztaty dla pracowników oświaty w zakresie tematyki okresu adolescencji.
Pracuję również z osobami dorosłymi- towarzysząc im w rozwoju oraz wspierając w spotykających w tym momencie kłopotach – lękach, obniżonym nastroju, trudnościach relacyjnych, niskim poczuciu wartości.
Zapraszam młodzież i dorosłych pragnących poprawić jakość i zwiększyć satysfakcję ze swojego życia jak również osoby, które doświadczają, bądź doświadczyły w swoim życiu, różnego rodzaju trudności i w tym momencie potrzebują życzliwej pomocy i wsparcia.

Pokaż więcej

mgr Maria Kłym

Jestem psychologiem – uzyskałam tytuł magistra na specjalności Psychologia kliniczna. Ukończyłam również szkolenie z tematyki Autyzmu i Zespołu Aspergera oraz kurs I. stopnia Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy V. Sherborne. Praca z dziećmi jest moją pasją. W Centrum Terapii HYPNOS jestem terapeutą prowadzącym i wspomagającym podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w różnych grupach wiekowych, a także współprowadzę Trening Zastępowania Agresji. Na swojej drodze zawodowej prowadziłam warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej, rodziców oraz nauczycieli.
Obecnie kontynuuję edukację na studiach doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moje naukowe zainteresowania skupiają się w szczególności wokół procesu kształtowania tożsamości w okresie wczesnego dorastania. Prowadziłam także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.
Jestem członkiem zespołu badawczego działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością.
W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, staram się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe..

Pokaż więcej

mgr Łucja Skórska

Jestem absolwentką społecznej psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania oraz Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie. Ukończyłam również kurs w centrum CBT Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Obecnie podwyższam swoje kwalifikacje kontynuując naukę na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Diagnoza kliniczna Dziecka i jego Rodziny.

Doświadczanie zawodowe zdobywałam pracując w Ośrodku Rehabilitacyjnym i Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz współpracując z analitykami zachowania przy prowadzeniu intensywnej terapii behawioralnej dzieci z autyzmem na terenie domu, przedszkoli oraz szkoły. Prowadziłam szkolenia z zakresu tematyki autyzmu oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

Wspieram dzieci z zaburzonym rozwojem poprzez sesje indywidualne jak i grupowe prowadząc warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Moja oferta pomocy psychologicznej dotyczy prowadzenia
Terapii indywidualnej dziecka z zaburzonym rozwojem w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania, której celem jest kształtowanie i rozwijanie u dziecka prawidłowych zachowań oraz zmniejszanie zachowań nieprawidłowych, które mogą zakłócać proces nauki.
zaburzenia koncentracji uwagi
zaburzenia emocjonalne
zaburzenia opozycyjno buntownicze
zaburzenia zachowania
zaburzenia lękowe
odmowa jedzenia
brak motywacji do nauki
Poradnictwa i konsultacji dla rodziców dzieci, które przejawiają trudności wychowawcze.
Terapii behawioralnej dziecka ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.
Wsparcia i konsultacji dla rodziców dziecka ze spektrum autyzmu, którzy sami podejmują się prowadzenia terapii behawioralnej na terenie domu.
Na spotkaniach rodzice zapoznają się z metodami pracy terapeutycznej oraz uczą się jak pracować z własnym dzieckiem zarówno przez obserwację jak i praktykę pod instrukcją terapeuty. Rodzice otrzymują program terapeutyczno – edukacyjny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. W trakcie kolejnych spotkań są omawiane postępy dziecka oraz trudności zgłaszane przez rodzica.

Pokaż więcej

mgr Jolanta Rafał Łuniewska

Jolanta Rafał-Łuniewska,pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, edukator. Jestem refleksyjnym praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością na każdym etapie edukacyjnym–nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarzadzanie oświatą ze szczególnym uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej(2004) oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (2009).Od 5 lat pracuję w centralnej placówce doskonalenia nauczycieli w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, zajmuję się organizacją szkoleń stacjonarnych – treningi, warsztaty, blended learning oraz e-learningowych). W 2013r, ukończyłam studia podyplomowe w Collegium Civitas na kierunku: Trener-Coach.
Jestem autorką wielu publikacji na przykład nt. wspomagania uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole:

Autorka wielu publikacji na przykład nt. wspomagania uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole:
Rozprawa: Aspekt wychowania w szkole i jego znaczenie (2005)
http://www.wychowanie.pl/artykuly.php?id_artykulu=319&on=sub4
Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem-rodzice i szkoła (2011)
http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-41018/category/179-archiwum?download=846:wspieranie-dziecka-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-razem-rodzice-i-szkoa
Indywidualizacja nauczania a edukacja wczesnoszkolna (2015)
http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-41018/category/244-specyficzne-trudnoci-w-uczeniu-si?download=2846:indywidualizacja-nauczania-a-edukacja-wczesnoszkolna
Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji (2015)
file:///C:/Users/jrafal/Downloads/Strategia_dzialan_wobec_ucznia_z_grupy_ryzyka_dysleksji_3%20(4).pdf
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (2015)
http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-41018/category/244-specyficzne-trudnoci-w-uczeniu-si?download=2860:dostosowanie-wymaga-edukacyjnych-dla-ucznia-ze-specyficznymi-trudnociami-w-uczeniu-si
Dziecko ze specjalnymi potrzebami w edukacji przedszkolnej (materiały do sylabusa)
http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-41018/category/308-dziecko-ze-spe-w-edukacji-przedszkolnej

Pokaż więcej

mgr Agata Kowalik-Zydek

Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca edukacyjno-zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza, specjalizacja: poradnictwo i terapia pedagogiczna oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią specyficznych trudności w uczeniu się, specjalizując się między innymi w terapii metodą Warnkego. Od kilku lat wspiera również uczniów na różnych etapach edukacyjnych w rozwijaniu umiejętności efektywnego uczenia się, odkrywaniu własnego potencjału oraz planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach, studiowanie literatury. Z przyjemnością dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia dla nauczycieli specjalistów i rodziców.

Pokaż więcej