Szkolenia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.
Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów szkolnych.
Wczesne wykrywanie autyzmu i zespołu Aspergera
Praca z trudnym zachowaniem u dzieci
Etiologia i profilaktyka zaburzeń lękowych. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami (wersja rozszerzona dla specjalistów)
Autyzm, zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju – diagnoza różnicowa, metody terapii
Warsztat rozwoju osobistego: Poznaj siebie – wzmacnianie samoświadomości
Warsztat rozwoju osobistego: Doceń siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości
Warsztaty dla Dobrych Rodziców
Warsztat umiejętności komunikacyjnych z cyklu „Lekcja Tolerancji – o niepełnosprawności”
Uczeń wiecznie „rozwalający lekcję”, „uczeń wiecznie nieprzygotowany”, czyli gry psychologiczne w środowisku szkolnym
Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
Wspomaganie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania (Metoda A. Karasowskiej)
Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. Rola i zadania: nauczyciela wspomagającego, nauczyciela-terapeuty ”cienia”, asystenta i pomocy nauczyciela.
Wspomaganie rozwoju dzieci z Autyzmem na terenie przedszkola.
Metody pracy z dzieckiem z ADHD w szkole.
NOWOŚĆ!!! Warsztat dla Rodziców „Jak z miłością i szacunkiem wychować dziecko”