Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Osoba prowadząca:

mgr Jolanta Rafał-Łuniewska

Czas trwania szkolenia:

10 godzin (1 dniowe).

Koszt szkolenia:

200 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos

2500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania w przedszkolu ogólnodostępnym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program szkolenia:

1. Powitanie, przedstawienie planu i organizacji szkolenia. Ustalenie zasad, zawarcie kontraktu.

Moduł I – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – uregulowania prawne.

2. Analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz doskonalenie umiejętności stosowania nowych zapisów w praktyce przedszkolnej.

3. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i organizacją pracy oraz opracowywaniem dokumentacji dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu- warsztat.

Moduł II – Wychowanie przedszkolne a edukacja włączająca -przygotowanie przedszkola publicznego do przyjmowania dzieci ze SPE- rola i zadania dyrektora, nauczycieli, rodziców i dzieci, organizacja pracy wychowawczej w grupie przedszkolnej, współpraca nauczycieli ze specjalistami i z rodzicami, tworzenie dokumentacji.

Moduł III – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.

Moduł IV – Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przedszkolu dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci niesłyszące i niedosłyszące).

Moduł V – Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci niewidome i słabowidzące).

Moduł VI – Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z niepełnosprawnością ruchową).

Moduł VII – Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci ze spektrum autyzmu).

Moduł VIII – Dzieci z opiniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wychowaniu Przedszkolnym.

4. Doskonalenie kompetencji w zakresie podejmowania efektywnej współpracy nauczycieli przedszkola ze specjalistami oraz z rodzicami dzieci ze SPE-warsztat.

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Powrót
Zapisz się na wizytę