Diagnoza w kierunku Zespołu Aspergera

Nasza wiedza o zespole Aspergera wzrasta z dnia na dzień. Coraz lepiej rozumiemy, że objawy i deficyty jakie wpisane są w te zaburzenie rozwojowe, utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają normalne, szczególnie społeczne funkcjonowanie. Idzie za tym brak społecznego zrozumienia i akceptacji osób z zespołem Aspergera.

Mimo wielu badań naukowych nie istnieje obecnie żaden wzorzec, który mógłby niezbicie i logicznie wyjaśnić przyczyny powstania zespołu Aspergera. Za najbardziej prawdopodobne uważa się czynnik genetyczny. Jednak do tej pory nie udało się wyodrębnić odpowiedniego genotypu.

Zespół Aspergera charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi zainteresowaniami.

Objawy zespołu Aspergera

 • Dziecko z ZA ma trudności w dostosowaniu się do zmian, nowości, norm i reguł.
 • Ma sztywne, często specyficzne, wąskie oraz bardzo wciągające, a nieraz ekscentryczne i obsesyjne zainteresowania.
 • Problemy z rozumieniem mowy, sarkazmu, ironii, literalne rozumienie metafor.
 • Dziecko często odzywa się niestosownie do sytuacji, nie rozumie kontekstu społecznego, popełnia gafy.
 • Ma problemy w nawiązywaniu bliższych przyjaźni lub unika kontaktów społecznych.
 • Dziecko posługuje się mową dziwaczną (ma zaburzoną modulacje głosu) używa słów i wyrażeń nieadekwatnych do wielu, specjalistycznych, górnolotnych.
 • Ma problemy z prowadzeniem dialogów, raczej chętniej mówi o swoich zainteresowaniach niż słucha innych.
 • ZA nie jest zaburzeniem wyraźnie widocznym, dlatego zdarza się, że ich zachowanie jest odbierane jako świadoma prowokacja, lekceważenie lub nieuprzejmość wobec rozmówcy.
 • Trudność w okazywaniu uczuć, sprawia, że osoby z ZA odbierane są jako niezainteresowane wzajemnymi kontaktami.
 • Naiwne i łatwowierne, nie potrafią właściwie odczytywać oznak zbliżającego się zagrożenia. W szkole dają się podpuszczać rówieśnikom.
 • Trudności z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu wzrokowego
 • Unikanie kontaktu fizycznego np. uścisku dłoni, poklepywania
 • Nienabywanie intuicyjne zasad społecznych, trzeba je wytłumaczyć i mozolnie wyuczyć
 • Nieumiejętność wczuwania się w stan emocjonalny innych ludzi ani prawidłowe odczytanie go z wyglądu zewnętrznego.

Diagnoza dziecka pod kątem zespołu Aspergera składa się z:

 • wywiadu klinicznego z rodzicami (1,5 godziny)
 • obserwacji oraz badaniu dziecka (wykonanie pełnej diagnozy psychologicznej wraz z testami niezbędnymi do uzyskania Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego)
 • wizyty u lekarza psychiatry dzieci młodzieży (50 minut)
 • omówienia diagnozy oraz wskazówek do dalszego postępowania/ terapii

Diagnoza przeprowadzona jest przez zespół specjalistów (lekarza psychiatrę dzieci
i młodzieży oraz psychologa Beatę Melaniuk). W razie potrzeby lekarz lub psycholog prowadzący może odesłać dziecko do innych specjalistów w celu pogłębienia diagnozy.

Czas trwania sesji diagnostycznej z lekarzem psychiatrą: 50 min.

Czas trwania sesji diagnostycznej z psychologiem: 50 – 90 min. (od 2 do 4 spotkań, o ilości decyduje psycholog).

Informacja dla rodziców:

Ważne jest, żeby na pierwszą wizytę rodzice przynieśli książeczkę zdrowia dziecka, wyniki badań specjalistycznych, jeżeli były wykonywane (np. EEG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania genetyczne, metaboliczne) oraz opinię z przedszkola lub szkoły. Dodatkowo prace plastyczne, szkolne zeszyty, dzienniczki z uwagami oraz wszystko to, co uznają Państwo za ważne dla prawidłowej oceny rozwoju dziecka.

Zapisz się na wizytę