Nasz zespół

Lek. Luiza Dziubińska – Specjalista Psychiatra dzieci i młodzieży

Wykształcenie

 • 1999 – 2005 – studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • 2007 – 2012 – udział w III Edycji Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych – kurs zakończony pozytywnie egzaminem. Certyfikat PTTPB nr. 309.
 • 2007 – 2013 –  szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • 2009 – 2010 – udział w kursie prowadzonym przez Uniwersytet w Birmingham i EMDR Europe – Certyfikat ukończenia kursu z zastosowania EMDR w leczeniu traumy.
 • 2014 – pozytywnie złożony Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – tytuł specjalisty  w dziedzinie: psychiatra dzieci i młodzieży.
 • 2007 – obecnie – swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • 2007 – obecnie – udział w licznych szkoleniach i konferencjach o tematyce psychiatrycznej  i psychologiczno- pedagogicznej.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe jako psychiatra dzieci i młodzieży zaczęłam zdobywać w 2007 roku pracując na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Józefowie,  Mazowieckiego  Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji, gdzie dyżurowałam do 2011 roku.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego pracowałam w oddziale dziennym i stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego, oraz odbywałam liczne staże m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  Poradni Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Fundacji SYNAPSIS.

Pracę w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej rozpoczęłam w 2008 roku podejmując pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów gdzie pracowałam do 2015 roku. Współpracuję również z licznymi poradniami psychiatrycznymi i psychologicznymi:  w latach 2014 – 2020  – Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, w  roku 2020 – Fundacja Scolar, od 2014 z Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche Junior”, oraz od 2020 roku  z Warszawskim Instytutem  Psychoterapii.

mgr Beata Melaniuk – Psycholog diagnosta, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, terapeutką schematów, dialogu motywującego, TSR.  Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Kilka lat ścisłe współpracowałam w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży  z dr Arturem Kołakowskim.

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowanymi.

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody pracy poznawczo – behawioralne, psychoterapii schematów oraz dialogu motywującego.

Pracuje najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niska samooceną, problemami życiowymi.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych i schamatów.

mgr Agnieszka Drewnowska – terapeutka TUS, ART

mgr pedagogiki specjalnej (profilaktyka społeczna i resocjalizacja sądowa) APS w Warszawie, socjoterapeutka, trenerka  TUS, terapeutka, praktyk TZA ART. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie jako nauczyciel wspomagający i prowadzę zajęcia specjalistyczne. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Terapii  Hypnos w Warszawie i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Animus  Grodzisku Mazowieckim gdzie również prowadzę konsultacje oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin. Współprowadziłam Treningi Zastępowania Agresji oraz Trening Odważnych Rozwiązań. Przez 4 lata byłam terapeutą  rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych dla podopiecznych OPS w ich środowisku. Kilkakrotnie byłam wychowawcą na obozach organizowanych przez poradnię Animus w Grodzisku Mazowieckim.

Zdobywałam  doświadczenie w toku praktyk studenckich w Szkole Specjalnej  w  Zduńskiej Woli  w grupie  dzieci z  Autyzmem, w  świetlicy środowiskowej przy MOPS-IE w Sieradzu a także w Zespole Kuratorskiej  Służby Sądowej w Wydziale Karnym oraz  w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w przy Sądzie  Rejonowym w Sieradzu. Byłam  wolontariuszką w Ośrodku Interwencji  Kryzysowej  w Warszawie.

Skończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • „Zdrowie psychiczne  dzieci i młodzieży” NPZ
 • „Dziecko z zaburzeniami  koncentracji i uwagi”  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości. Placówka Kształcenia Ustawicznego,
 •  ” Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”- Centrum Terapii i rozwoju INDYGO
 • Trening Zastępowania Agresji” ART.- Amity ART.
 •  „Kurs na wychowawcę wypoczynku”- Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR
 • „Terapia Poznawczo- Behawioralna dzieci i młodzieży”- CBT
 • „Mediacje szkolne i rówieśnicze”- Centrum szkoleń prawnych

 Uczestniczę w  Ogólnopolskim Seminarium Badawczym  kierowanym  przez  prof dr hab. F.Szloska. Jestem autorka kilku publikacji i uczestniczką projektu badawczego. Moje zainteresowania naukowe skupione są na pedeutologii oraz zagadnieniach związanych pedagogiką specjalną.

 

mgr Aneta Maliszewska

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na UW, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyłam szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z rodzin alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe uzyskałam w trakcie 2-letniego stażu i pracy w Stowarzyszeniu Aslan, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz organizacjach działających na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet na różnych etapach swojego życia (ciąża, macierzyństwo, rozwój zawodowy, kłopoty małżeńskie, rozwód)
Aktualnie pracuję w Specjalistycznej Poradni MOP, gdzie prowadzę: terapią indywidualną, terapię grupową, warsztaty dla młodzieży- towarzysząc młodym osobom w pełnym aspekcie spotykających ją trudności. Współpracuję z rodzicami nastolatków wspierając ich i edukując oraz prowadzę warsztaty dla pracowników oświaty w zakresie tematyki okresu adolescencji.
Pracuję również z osobami dorosłymi- towarzysząc im w rozwoju oraz wspierając w spotykających w tym momencie kłopotach – lękach, obniżonym nastroju, trudnościach relacyjnych, niskim poczuciu wartości.
Zapraszam młodzież i dorosłych pragnących poprawić jakość i zwiększyć satysfakcję ze swojego życia jak również osoby, które doświadczają, bądź doświadczyły w swoim życiu, różnego rodzaju trudności i w tym momencie potrzebują życzliwej pomocy i wsparcia.

mgr Magdalena Jabłońska- terapeutka

Pedagog specjalny, doradca zawodowy, psycholog, psycholog transportu i psychodietetyk, certyfikowany terapeuta SI, terapeuta TSR. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie na kierunku pedagogika. Ponadto absolwentka studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopnia organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Instytut Psychologii Zdrowia PTP.  Na co dzień pracuję jako psycholog, terapeuta m.in. z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym
z młodzieżą, osobami dorosłymi w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Swoje doświadczenie zdobyłam dzięki wieloletniej pracy z najmłodszymi pacjentami przeprowadzając kompleksowe diagnozy psychologiczne, terapie indywidualne oraz konsultacje wychowawcze. Prowadzę terapie dzieci oraz wspieram rodziny w trudnej sytuacji. Pracuje
z osobami doświadczającymi trudności adaptacyjnych, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami lękowymi, depresją oraz z zaburzeniami zachowania. Duży nacisk kładę na rozwiązania systemowe – angażujące całą rodzinę. Prowadzę diagnozy w kierunku Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, grupy terapeutyczne (Treningi umiejętności społecznych -TUS) dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, dzieci wycofujących się, nieśmiałych. Dbam o to, aby moje zajęcia były ciekawe, a jednocześnie efektywne. W kontakcie z drugą osobą najważniejsze jest dla mnie współodczuwanie, zrozumienie, akceptacja i poufność. W swojej pracy kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa. Swoje kompetencje i zainteresowania stale poszerzam poprzez czynny udział w szkoleniach i warsztatach specjalistycznych. Jestem autorką rozdziału monografii „Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie – Teoria i implikacje praktyczne” dotyczącego wykorzystana metody Marii Montesorii w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.