Nasz zespół

Lek. Luiza Dziubińska – Specjalista Psychiatra dzieci i młodzieży

Wykształcenie

  • 1999 – 2005 – studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  • 2007 – 2012 – udział w III Edycji Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych – kurs zakończony pozytywnie egzaminem. Certyfikat PTTPB nr. 309.
  • 2007 – 2013 –  szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawski Uniwersytet Medyczny.
  • 2009 – 2010 – udział w kursie prowadzonym przez Uniwersytet w Birmingham i EMDR Europe – Certyfikat ukończenia kursu z zastosowania EMDR w leczeniu traumy.
  • 2014 – pozytywnie złożony Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – tytuł specjalisty  w dziedzinie: psychiatra dzieci i młodzieży.
  • 2007 – obecnie – swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
  • 2007 – obecnie – udział w licznych szkoleniach i konferencjach o tematyce psychiatrycznej  i psychologiczno- pedagogicznej.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe jako psychiatra dzieci i młodzieży zaczęłam zdobywać w 2007 roku pracując na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Józefowie,  Mazowieckiego  Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji, gdzie dyżurowałam do 2011 roku.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego pracowałam w oddziale dziennym i stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego, oraz odbywałam liczne staże m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  Poradni Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Fundacji SYNAPSIS.

Pracę w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej rozpoczęłam w 2008 roku podejmując pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów gdzie pracowałam do 2015 roku. Współpracuję również z licznymi poradniami psychiatrycznymi i psychologicznymi:  w latach 2014 – 2020  – Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, w  roku 2020 – Fundacja Scolar, od 2014 z Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche Junior”, oraz od 2020 roku  z Warszawskim Instytutem  Psychoterapii.

 

mgr Beata Melaniuk – Psycholog diagnosta, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny,  schematów

Jestem psycholożką, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna z neuropsychologią), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, terapeutką Schematów, Dialogu Motywującego, I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Kilka lat ściśle współpracowałam w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży z dr Arturem Kołakowskim.

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowaniami.

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody pracy poznawczo – behawioralnej, psychoterapii schematów oraz Dialogu Motywującego.

Pracuje najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niską samooceną, problemami życiowymi, zaburzeniami osobowości.

Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach, co podnosi mój warsztat pracy
z pacjentami.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych i schematów.

 

 

mgr Agnieszka Drewnowska –pedagog specjalny, socjoterapeutka,  terapeutka TUS, ART

Jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych (specjalność profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową) Studia II stopnia. Pedagogiem po ukończeniu studiów I stopnia w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych po specjalności resocjalizacja. Ukończyłam Studia Podyplomowe- Przygotowanie Pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogika- Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jestem socjoterapeutką po ukończeniu studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Obecnie kończę studia II stopnia na kierunku Psychologia w Collegium Humanum  w Warszawie.

Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD, terapii poznawczo – behawioralnej, pracy z rodzicami, mediacji, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Współprowadziłam również Trening Odważnych Rozwiązań.

Zdobywałam doświadczenie w toku praktyk studenckich w Szkole Specjalnej w Zduńskiej Woli w grupie dzieci z autyzmem, w świetlicy środowiskowej przy MOPS-IE w Sieradzu a także w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Wydziale Karnym oraz w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. Byłam wolontariuszką w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie.

Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami oraz z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej w Warszawie jako nauczyciel współorganizujący i prowadzący zajęcia specjalistyczne. Od wielu lat prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych z elementami ART w Centrum Terapii Hypnos w Warszawie, gdzie również prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.  Od 6 lat systematycznie zajmuję się terapią dzieci o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych i ich rodzin dla podopiecznych OPS w ich środowisku domowym.

 Uczestniczę w Ogólnopolskim Seminarium Badawczym kierowanym przez prof. dr hab. F. Szloska. Jestem autorką kilku publikacji z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej  i uczestniczką projektu badawczego. Moje zainteresowania naukowe skupione są na pedeutologii oraz zagadnieniach związanych z pedagogiką specjalną, psychologią kliniczną i psychoterapią.  Aktywnie uczestniczę w konferencjach naukowych poszerzając swoją wiedze o aktualne trendy naukowe.

mgr Patrycja Kicińska psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny pracuje online

Jestem psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS (specjalizacja: kształtowanie
i modyfikacja zachowania).

Jestem w trakcie czteroletnich państwowych studiów w specjalizacji medycznej: Psychoterapia Dzieci i Młodzieży,

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz kursy: Racjonalnej Terapii Zachowań oraz terapii behawioralnej metodą Simontona w Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej, kurs metody „Kids Skills”, Dialogu Motywującego, kursy z zakresu diagnozy, terapii i pracy z dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już w trakcie studiów w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS w programie „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością” Była to praca terapeutyczna z pacjentem indywidualnym pod superwizją oraz w telefonach zaufania, świetlicach środowiskowych i Domu Dziecka. Prowadziłam warsztaty i zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla stowarzyszeń i fundacji. Pracę z pacjentem kontynuowałam również podczas stażu na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM w Warszawie, a już wkrótce na Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku i w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego CMKP w Warszawie.

Od kilkunastu lat pracuję w placówkach oświatowych, aktualnie w jednym ze stołecznych liceów. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie wykonuję diagnozy, zajęcia grupowe, prowadzę także psychoterapię rodzinną indywidualną.

Pracę z pacjentem opieram na psychoterapii poznawczo-behawioralnej, korzystam również z technik i narzędzi tzw. trzeciej fali ACT, Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Uczestniczę w systematycznych superwizjach mojej pracy.

Zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych ze spektrum autyzmu, ADHD, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi, LGBT +

W terapii bardzo ważna jest dla mnie relacja z pacjentem, obustronne zaangażowanie w osiąganie celów i wrażliwość na potrzeby pacjenta.

 

 

mgr Aneta Maliszewska psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, schematów

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na UW, psychoterapeutą  Poznawczo- Behawioralną i Terapii schematów Ukończyłam szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z rodzin alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe uzyskałam w trakcie 2-letniego stażu i pracy w Stowarzyszeniu Aslan, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz organizacjach działających na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet na różnych etapach swojego życia (ciąża, macierzyństwo, rozwój zawodowy, kłopoty małżeńskie, rozwód)
Aktualnie pracuję w Specjalistycznej Poradni MOP, gdzie prowadzę: terapią indywidualną, terapię grupową, warsztaty dla młodzieży- towarzysząc młodym osobom w pełnym aspekcie spotykających ją trudności. Współpracuję z rodzicami nastolatków wspierając ich i edukując oraz prowadzę warsztaty dla pracowników oświaty w zakresie tematyki okresu adolescencji.
Pracuję również z osobami dorosłymi- towarzysząc im w rozwoju oraz wspierając w spotykających w tym momencie kłopotach – lękach, obniżonym nastroju, trudnościach relacyjnych, niskim poczuciu wartości.
Zapraszam młodzież i dorosłych pragnących poprawić jakość i zwiększyć satysfakcję ze swojego życia jak również osoby, które doświadczają, bądź doświadczyły w swoim życiu, różnego rodzaju trudności i w tym momencie potrzebują życzliwej pomocy i wsparcia.