Pedagog dziecięcy

Obszar oddziaływań pedagogicznych

Pedagog prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w nauce. Ich celem jest usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu czytania, pisania i liczenia, które przekładają się na poprawę sprawności w zakresie tych umiejętności.
W pracy korekcyjno-kompensacyjnej ćwiczone są funkcje analizatora wzrokowego (analiza i synteza wzrokowa), słuchowego (analiza i synteza słuchowa) i kinestetyczno-ruchowego (sprawność ruchowa oraz koordynacja wzrokowo ruchowa). Niezwykle ważna jest praca nad motywacją do wyrównywania braków i budowanie pozytywnego nastawienia do czytania, pisania i liczenia.

Cena:

Diagnoza pedagogiczna – 160 pln (90 min.)
Pedagog (reedukator) – 80 pln (50 min.)
Powrót
Zapisz się na wizytę