Psychoterapia schematów

Terapia schematów (TS) – podejście psychoterapeutyczne  wywodzące się pierwotnie z terapii poznawczo-behawioralnej  (CBT), integrujące w swoich założeniach podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne oraz terapii  Gestalt. Ojcem Terapii Schematu jest Jeffrey E. Young. Przez część badaczy włączana jest do terapii 3 fali CBT.

Założenia teoretyczne terapii schematów

Podstawowymi pojęciami którymi operuje TS są:

 • wczesne nieadaptacyjne schematy,
 • obszary schematów,
 • style radzenia sobie,
 • tryby.

Potrzeby emocjonalne

Według twórców, schematy powstają wskutek niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych człowieka do których zaliczają:

 • bezpieczne przywiązanie do innych,
 • autonomię, kompetencje i poczucie tożsamości,
 • wolność wyrażania potrzeb i emocji,
 • spontaniczność,
 • realistyczne granice i samokontrolę.

Obszary schematów

W modelu, którym posługuje się terapia schematów, istnieje pięć ogólnych obszarów schematów, którym towarzyszą zdefiniowane wczesne nieadaptacyjne schematy. Obszary te to:

 • rozłączenie i odrzucenie,
 • osłabiona autonomia i brak dokonań,
 • uszkodzone granice,
 • nakierowanie na innych,
 • nadmierna czujność i zahamowanie.

Nieadaptacyjne schematy

Do obszarów tych zaliczają się poszczególne, zdefiniowane nieadaptacyjne schematy. Wyróżniono 18 nieadaptacyjnych schematów:

 1. opuszczenie/niestabilność więzi,
 2. nieufność/skrzywdzenie,
 3. deprywację emocjonalną,
 4. wadliwość/wstyd,
 5. izolację społeczną/wyobcowanie,
 6. zależność/niekompetencja,
 7. podatność na zranienie lub zachorowanie,
 8. uwikłanie emocjonalne,
 9. porażkę,
 10. roszczeniowość, wielkościowość,
 11. niedostateczną kontrolę, samodyscyplinę,
 12. podporządkowanie się,
 13. samopoświęcenie,
 14. poszukiwania samoakceptacji i uznania,
 15. negatywizm/pesymizm,
 16. zahamowanie emocjonalne,
 17. nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm,
 18. bezwzględną surowość.

Istnieje hipoteza wiążąca model nieadaptacyjnych schematów z biologią. Hipoteza opiera się na warunkowaniu lęku i traumy poprzez utrwalanie emocjonalne nieświadome w ciele migdałowatym.

Terapia schematów w leczeniu zaburzeń osobowości

Terapia schematów stawia sobie za cele m.in. zwiększenie skuteczności terapeutycznej podejścia poznawczego wśród pacjentów z zaburzeniami osobowości. Terapia schematów wyewoluowała w sposób naturalny jako gałąź terapii poznawczo-behawioralnej, w drodze poszukiwania większej niż CBT skuteczności w leczeniu głębszych zaburzeń osobowości.