Regulamin szkoleń w CT Hypnos

Regulamin szkoleń w Centrum Terapii Hypnos

  • Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi warunek przyjęcia i uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym organizowanym przez Centrum Terapii „Hypnos” oraz podstawę do wystawienia rachunku nie wymagającego podpisu odbiorcy.
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przysłać pocztą e-mailową na adres: kontakt@terapiahypnos.pl

3) Cena uwzględnia: uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym, zaświadczenie poświadczające ukończenie warsztatu szkoleniowego, zestaw materiałów dydaktycznych, serwis kawowy.

4) Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym stanowi dokonanie przedpłaty w postaci zaliczki lub uiszczenie pełnej opłaty za warsztat na 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) przed terminem warsztatu. O miejscu na szkoleniu rozstrzyga data i godzina zaksięgowania wpłaty zgodnie z regułą pierwszeństwa przyjęcia wpłaty. Po upływie w/w okresu dopuszcza się udział w warsztacie szkoleniowym po uprzednim kontakcie telefonicznym. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy BNP Paribas 37 1600 1462 1813 3607 6000 0001.

5) Potwierdzenie przyjęcia wpłaty zostanie wystawione w ciągu 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od daty zaksięgowania wpłaty. Rachunek zostanie wręczony uczestnikowi w trakcie warsztatu szkoleniowego lub przesłany pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel). Potwierdzenie o wpłacie jest wystawiane wyłącznie na dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Dane zamieszczone na rachunku nie podlegają zmianie.

6) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym uczestnik ma obowiązek wystosować wniosek do organizatora o anulowanie zgłoszenia. Wniosek należy przysłać pocztą e-mailową na adres: kontakt@terapiahypnos.pl Zwrot przyjętej opłaty nastąpi w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od dnia przyjęcia w/w wniosku w 100% wysokości wpłaty. Wnioski informujące o rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie przysłane w krótszym terminie stanowią dla organizatora wyłącznie informację o nieobecności uczestnika i nie stanowią podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym. W/w przypadku organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonaną usługę.

7). W przypadku nie podjęcia warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora opłata wpłacona tytułem uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym zostanie zwrócona wpłacającemu w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących warsztatu na 1 dzień (licząc włącznie z sobotą i niedzielą) od terminu podjęcia warsztatu.

9) Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz stanowi podstawę do zawarciem umowy pomiędzy organizatorem tj. Centrum Terapii „Hypnos” a uczestnikiem warsztatu.

10) Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie poniższych danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia oraz ze zgodą na przetwarzanie poniższych danych osobowych dla celów marketingowych przez Centrum Terapii „Hypnos” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)