Etiologia i profilaktyka zaburzeń lękowych. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami (wersja rozszerzona dla specjalistów)

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Termin: sobota-niedziela, w godzinach 9-17
Centrum Terapii Hypnos, ul. J. III Sobieskiego 110 m.3, IIp, W-wa.

Koszt szkolenia:

420 zł od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos
4800 zł + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Odbiorcy i cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami.
Pierwsze symptomy zagrożenia rozwojem zaburzeń lękowych można zaobserwować już na wczesnych etapach rozwoju dziecka. Badania naukowe wskazuję, że doświadczanie nadmiernego lęku i przejawianie bazujących na nim izolujących dziecko zachowań w dużej mierze uwarunkowane są genetycznie. Mimo to, uczenie się zachowań przystosowawczych jest możliwe i służyć może jako profilaktyka wystąpienia poważniejszych kłopotów w późniejszym życiu.
Od wielu lat współpracujemy ze specjalistami towarzyszącymi dzieciom i młodzieży na różnych etapach ich dorastania. Wiele osób pracujących w szkołach i poradniach dla młodzieży boryka się z problemami, które wskazują na rozwój wielu objawów pierwotnie uwarunkowanych lękiem. Mamy tu na myśli między innymi wycofanie z kontaktów rówieśniczych, zachowania agresywne, niską radość i spontaniczność zachowań, choroby somatyczne, stany lękowe i depresyjne. Młodzi i ich rodzice często starają się o indywidualny tryb nauczania, trudno im funkcjonować w typowych np. dla szkoły warunkach.
Szukają więc wyjątkowych rozwiązań i jednocześnie ponoszą duże straty w obszarze kontaktów i umiejętności społecznych (mają niewielu przyjaciół, niewiele uczą się o tym, jak równoważyć dbanie o potrzeby swoje i innych, mało poznają reguły życia społecznego). Na podstawie badań, rozmów i obserwacji wiemy, że odwrócenie spirali generującej kolejne kłopoty na etapie pełnego rozwoju zaburzeń uwarunkowanych lękiem (dzieje się to najczęściej w wieku 15-17 lat) bywa trudne. Poza tym, w takim momencie osoba doświadczająca kłopotów poniosła już realne straty – przestała chodzić do szkoły, ma mało satysfakcjonujące relacje rówieśnicze, nie rozwinęła umiejętności, o których marzy tylko dlatego, że nauka wymagałaby kontaktu z ludźmi…
Specjalistom pracującym w przedszkolach proponujemy pogłębienie wiedzy o rozwoju zaburzeń lękowych, bo to ich praca może mieć charakter profilaktyczny i zatrzymać rozwój problemu na wczesnym etapie.
Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy dziecka i rodziny oraz pomoc w redukcji lęku może pomóc zrozumieć doświadczenie dziecka i rodziny i zachęcić do próbowania nowych, bardziej przystosowawczych zachowań.

Cele warsztatu:

1.Wymiana doświadczeń, poszerzenie i ćwiczenie kompetencji w zakresie rozpoznawania zachowań dzieci i rodziców wskazujących na predyspozycje do wystąpienia zaburzeń lękowych u dziecka – czyli na jego przynależność do tzw. „grupy ryzyka” (dzieci unikające wspólnych działań z rówieśnikami, wystąpień w przedstawieniach, nadmiernie nieśmiałe, trudno rozstające się z rodzicami w przedszkolu, relatywnie bardzo często zapadające na infekcje)
2.Wymiana doświadczeń i edukacja na temat rozpoznawania potrzeb: emocjonalnych, poznawczych oraz społecznych dzieci z „grupy ryzyka”
3.Wymiana doświadczeń i edukacja w zakresie specyfiki funkcjonowania i problemów rodzin dzieci z „grupy ryzyka”
4.Wymiana doświadczeń i edukacja na temat specyficznych potrzeb: edukacyjnych, psychologicznych i społecznych dzieci z „grupy ryzyka”
5.Wymiana doświadczeń i edukacja dotycząca specyficznego funkcjonowania rodzin osób z predyspozycją do zaburzeń lękowych
6.Wymiana doświadczeń, edukacja i poszerzenie kompetencji w zakresie tworzenia systemu pomocy dziecku i rodzinie z diagnozą predyspozycji do wystąpienia zaburzeń lękowych – tworzenie strategii pomocy.

Przebieg szkolenia:

Dzień I

  • lęk przystosowawczy i lęk nadmierny. Etiologia zaburzeń lękowych
  • niesłużące prawidłowemu rozwojowi dziecka przejawy lęku u kilkuletnich dzieci
  • rozumienie zaburzeń lękowych w ujęciu psychologii poznawczo-behawioralnej, rozwojowej i systemowej

Dzień II

  • kontakt z rodziną. Pogłębienie rozumienia funkcjonowania rodziny z problemem nadmiernego lęku i ćwiczenie kontaktu z rodzicami /opiekunami dziecka
  • prezentacja schematu całościowej strategii pracy z wybranym dzieckiem i jego rodziną z problemem nadmiernego lęku – jako materiał

Osoby prowadzące:

Aneta Maliszewska – pedagog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na UW, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyłam szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z rodzin alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe uzyskałam w trakcie 2-letniego stażu i pracy w Stowarzyszeniu Aslan, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz organizacjach działających na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet na różnych etapach swojego życia (ciąża, macierzyństwo, rozwój zawodowy, kłopoty małżeńskie, rozwód)
Aktualnie pracuję w Specjalistycznej Poradni MOP, gdzie prowadzę: terapią indywidualną, terapię grupową, warsztaty dla młodzieży- towarzysząc młodym osobom w pełnym aspekcie spotykających ją trudności. Współpracuję z rodzicami nastolatków wspierając ich i edukując oraz prowadzę warsztaty dla pracowników oświaty w zakresie tematyki okresu adolescencji.
Pracuję również z osobami dorosłymi- towarzysząc im w rozwoju oraz wspierając w spotykających w tym momencie kłopotach – lękach, obniżonym nastroju, trudnościach relacyjnych, niskim poczuciu wartości.
Zapraszam młodzież i dorosłych pragnących poprawić jakość i zwiększyć satysfakcję ze swojego życia jak również osoby, które doświadczają, bądź doświadczyły w swoim życiu, różnego rodzaju trudności i w tym momencie potrzebują życzliwej pomocy i wsparcia.

Katarzyna Łukasik – psycholog, psychoterapeuta

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Zapisz się na wizytę