Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. Rola i zadania: nauczyciela wspomagającego, nauczyciela-terapeuty ”cienia”, asystenta i pomocy nauczyciela.

Osoba prowadząca:

mgr Jolanta Rafał-Łuniewska

Grupa docelowa:

30 osób (pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych).

Czas trwania szkolenia:

20 godzin (2 dniowe).

Koszt szkolenia:

380 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos
3500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej.

Program szkolenia:

1.Powitanie, przedstawienie planu i organizacji szkolenia. Ustalenie zasad, zawarcie kontraktu.
2.Analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz doskonalenie umiejętności stosowania nowych zapisów w praktyce przedszkolnej i szkolnej;
Moduł I Zmiana warunków organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).
1 dzień – Uczeń z autyzmem
Część teoretyczna
Moduł II Autyzm – metody pracy, formy oddziaływania, motywowanie dziecka -wykład interaktywny
Moduł III Szczególna rola nauczyciela- cienia we wspieraniu dziecka z autyzmem w procesie edukacyjno-terapeutycznym- wykład.
Moduł IV Dostosowanie środowiska przedszkolnego i szkolnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Jak motywować dziecko z autyzmem?
Zachowania trudne, jak odbierać i interpretować zachowania ucznia z autyzmem?
Na czym polega efektywna i skuteczna pomoc dla dziecka z autyzmem realizowana przez nauczyciela wspomagającego, nauczyciela-cienia, asystenta i pomoc nauczyciela?
2 dzień Uczeń z zespołem Aspergera
Część teoretyczna
Moduł VI Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej- założenia
Moduł VII Zespół Aspergera (ZA)- metody pracy, formy oddziaływania, motywowanie dziecka -wykład interaktywny
Moduł VIII Rola nauczycieli i specjalistów we wspieraniu dziecka z zespołem Aspergera w procesie edukacyjno-terapeutycznym
Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i organizacją pracy z dzieckiem z autyzmem -warsztaty
Moduł IV Jak motywować dziecko z zespołem Aspergera?
Dostosowanie środowiska przedszkolnego i szkolnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera.
Zachowania trudne, jak odbierać i interpretować zachowania ucznia z zespołem Aspergera?
Na czym polega efektywna i skuteczna pomoc w szkole ogólnodostępnej dla dziecka z zespołem Aspergera?
Moduł V Podsumowanie szkolenia

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Powrót
Zapisz się na wizytę